Home Stichting Behoud Rolderkerk Algemene informatie
Algemene informatie

Naam: Stichting Behoud Rolder Kerk (SBRK)

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 04056909

Postadres secretariaat: Balloo 45, 9458 TB  Balloo0592 340266

Email:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Doelstelling volgens statuten en andere interne regelgeving:

De stichting heeft ten doel het mede in stand houden van het kerkgebouw (met uitzondering van de toren), orgel inventaris en directe omgeving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Rolde, en al hetgeen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De SBRK richt zich op het genereren van financiële middelen om het gebouw, de inventaris en de directe omgeving van de Jacobuskerk in Rolde mede in stand te houden. Hiervoor worden jaarlijks activiteiten georganiseerd, zoals de boekenmarkt, de kerstmarkt, deelname monumentendag, deelname kerkenpad, enz.. In het geval van een verzoek om een bijdrage voor groot onderhoud waarbij aantoonbaar het voortbestaan van het gebouw/inventaris / omgeving in het geding is, zal er een aantal speciale acties in gang worden gezet. Betrokkenheid en verbondenheid bij de kerk zijn essentieel om de kerk in stand te houden. Daarom is het van belang dat het kerkgebouw een plek is waar iedereen in Rolde en omgeving zich persoonlijk mee verbonden voelt. De SBRK zal dan ook het bezoek aan het kerkgebouw stimuleren door in de loop van het jaar de kerk zo zichtbaar, open en aantrekkelijk mogelijk te laten zijn. Vanzelfsprekend wordt er hierbij rekening gehouden en met respect omgegaan met de leden van de PKN Rolde en de Jacobusstatie te Rolde.

Functies en namen van de bestuurders en het beloningsbeleid:

Voorzitter: Mw. D. Schriek 

Penningmeester: Dhr. V.J. Albersen

Bestuursleden: Mw. A. Ernens, Dhr.G. G. Oldenbeuving, Mw. E. Dob, 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en) van de instelling:

  • In januari 2013 is het geheel gerestaureerde orgel in gebruik genomen. Met een feestelijke bijeenkomst in de kerk voor alle donateurs van de stichting en iedereen die bij de start van de restauratie één van de ruim 1200 orgelpijpen hebben ‘geadopteerd’. De Stichting Behoud Rolder Kerk heeft met een donatie van 120.000 euro een grote bijdrage geleverd aan de restauratie, die in totaal bijna 400.000 euro heeft gekost.
  • Op de eerste zaterdag van juni heeft de jaarlijkse Jacobus boekenmarkt plaatsgevonden.
  • Zomers is de kerk op woensdagmiddagen open geweest en is er een rondleider aanwezig om geïnteresseerden te informeren.
  • Vanuit de Stichting is voor juli en augustus het Kerkenpad Aa en Hunze georganiseerd. Dit Kerkenpad leidt bezoekers langs vier kerken in de gemeente Aa en Hunze. Tijdens de Kerkenpad-dagen zijn rondleiders in de kerk aanwezig. Voor het Kerkenpad is door de Stichting een flyer gemaakt en verspreid.
  • Op 14 september was het Open Monumentendag en was de kerk open. Er waren rondleiders aanwezig om geïnteresseerden te informeren.
  • In december heeft de jaarlijkse kerstmarkt plaatsgevonden. Afgelopen jaar is deze kerstmarkt in samenwerking met de OVVR en de OVR georganiseerd.
  • Verder zijn er in het kader van de verschillende activiteiten een aantal PR-acties uitgevoerd.
  • Tot slot zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de kerkrentmeesters om financieringsbehoefen t.b.v. het behoud van de Jacobuskerk te bespreken.

De balans en de staat van baten en lasten:

Telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar maken.

Per 1 januari 2014: gegevens over 2012

Per 1 juli 2014: gegevens over 2013