Home Gebouw
Gebouw

ExterieurVanwaar je ook komt, de Rolder toren zie je van verre. In vroegere tijden was het een baken voor reizigers die te voet of te paard naar Rolde kwamen. Als je uit het noorden kwam en over het Ballooƫrveld naderde, dan kon je vrijwel recht op de kerk aflopen. Bij nacht zag je de vensters verlicht door een altijd brandende lamp. Landmeters hebben de toren ook gebruikt als vast punt.
Behalve als geografisch middelpunt voor een groot gebied centraal in Drenthe, was de kerk vooral een godsdienstig en maatschappelijk centrum in een zeer ruime betekenis. Op het gebouw en zijn historische functies willen we hier wat nader ingaan.

In de achtste eeuw werd in Drenthe het christendom gepredikt. Of de Drenten daar op zaten te wachten is nog maar de vraag. Net als elders zijn ook hier erg veel 'heidense' gebruiken en feestdagen blijven bestaan.
Drenthe heeft vaak te midden van strijdgewoel gelegen. Rolde lag centraal in het wegennet en had veel te lijden door langstrekkende legers en andere benden. Het is hier niet de plaats om daar verder op in te gaan.
Wel willen we nog vermelden, dat na de Reformatie (1598) in deze kerk de eerste vergadering van de protestantse kerkgemeenten in Drenthe gehouden werd. De overgang naar het protestantisme werd overigens ook al niet met gejuich begroet. Het ledental van de nieuwe gemeente groeide zeer langzaam.
De kerk raakte verschillende keren in verval. In 1854 werd een 'restauratie' uitgevoerd, die erg slecht uitpakte: de gewelven en de triomfboog werden verwijderd en de kerk werd verlaagd. Er zijn ook verschillende pogingen gedaan om de kerk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dat kon gelukkig steeds worden voorkomen.
Na 1945 ging de onderhoudstoestand opnieuw achteruit. Een restauratie was zeer noodzakelijk of liever: onvermijdelijk. Maar het duurde tot 1961 voordat kon worden begonnen. Eerst vond een opgraving plaats. De gegevens die daaruit bekend werden zijn deels hieronder verwerkt. Dat de restauratie een succes werd kunt u met eigen ogen zien, maar wij willen u alvast voorbereiden met de volgende 'gids'.

Foto:  Harry Cock